Kandidáti KSČM do krajského zastupitelstva

vedoucí kandidát v Jihomoravském kraji
2. kandidát do Zastupitelstva Jihomoravského kraje
3. kandidát do Zastupitelstva Jihomoravského kraje
4. kandidát do Zastupitelstva Jihomoravského kraje
5. kandidát do Zastupitelstva Jihomoravského kraje
6. kandidát do Zastupitelstva Jihomoravského kraje
7. kandidát do Zastupitelstva Jihomoravského kraje

 

 

 

 

 

Volební program KSČM  do Zastupitelstva Jihomoravského kraje na období 2020-2024

HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ:

 • Stabilní rozvoj obcí a měst (Aktualizace ZÚR, Program rozvoje kraje)
 • Projekty v oblasti vědy a výzkumu jako prostředek podpory ekonomiky
 • Podpora lokální ekonomiky, drobných živnostníků a řemeslníků
 • Podpora aktivit vedoucích ke stabilitě zaměstnanosti
 • Využití krajské tripartity jako moderního a účinného dialogu na trhu práce
 • Důsledná realizace „Programu rozvoje venkova“ jako nástroje všech oblastí kraje (udržení sítě venkovských obchodů, sítě poštovních poboček a podpora rozšíření sítě bankomatů)
 • Podpora cestovního ruchu jako prostředku k rozvoji služeb
 • Účinné čerpání dotací z fondů EU i národních dotačních titulů
 • Hospodárné a transparentní nakládání s majetkem kraje; dbát na efektivnost vynaložených finančních prostředků
 • Využití ekonomiky 4.0 k rozvoji kraje a zkvalitnění života občanů
 • Širší zapojení občanů do řešení potřeb a problémů kraje, včetně tvorby rozpočtu (Váš kraj, Váš rozpočet)

 

DOPRAVA:

 • Vybudování strategicky důležité dopravní infrastruktury (kupř. obchvaty měst a obcí, D43, D52)
 • Zlepšení koordinace dopravních staveb a oprav silnic (bez uzavírek a oprav objízdných tras)
 • Kvalitní silnice II. a III. třídy (vč. realizace opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti)
 • Podpora brněnského letiště (rozšíření nabídky mezistátní přepravy osob i nákladů)
 • Moderní železniční doprava a rozvoj vodních cest
 • IDS JMK reagující na potřeby občanů a kraje
 • Podpora bezmotorové dopravy, výstavba cyklostezek a rozvoj cyklotras
 • Posílení víkendových spojů, rozšíření cyklobusů a bezemisní dopravy
 • Příprava infrastruktury kraje na nové formy dopravy (vodíkové, CNG a elektromobily)

                                                                                                                                                             

VZDĚLÁNÍ, SPORT:

 • Rozvoj středního a odborného školství se zaměřením na výuku řemesel a technických oborů
 • Systém stipendií na školách za spoluúčasti podnikatelských subjektů
 • Ustavení krajské komise pro zintenzivnění spolupráce učilišť a SŠ se zaměstnavateli
 • Zajištění bezplatného přístupu žáků, studentů a seniorů do muzeí a galerií zřizovaných JMK
 • Vytváření podmínek pro fungování sítě speciálních škol
 • Příspěvky na obědy pro žáky ze sociálně slabých rodin
 • Podpora volnočasových aktivit určených pro děti a mládež v oblasti vzdělávání, ochrany přírody a kultury života, včetně projektů na potírání negativních jevů ve společnosti
 • Podpora sportu zejména dětí a mládeže
 • Udržení významných sportovních událostí na území JMK
 • Podpora výstavby centrálního víceúčelového sportovního stadionu v Brně i menších sportovních zařízení v obcích  

 

ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ OBLAST A BYDLENÍ:

 • Zajistit a udržet funkční soustavu zdravotnických zařízení JMK, které budou poskytovat dostupnou, kvalitní zdravotní péči
 • Řešit poskytování zdravotní péče i navazující sociální služby (stárnutí populace)
 • Funkční lékařská služba první pomoci a stomatologická pomoc pro dospělé i děti
 • Zkvalitňování sítě záchranné služby na celém území kraje
 • Institut zdravotnického ombudsmana
 • Dostupné a kvalitní sociální služby; podpora denních stacionářů a odlehčovacích služeb
 • Rozšiřování kapacity zařízení a služeb pro seniory a hendikepované občany
 • Podpora dostupného bydlení (chráněné bydlení, prostupné bydlení, byty pro zdravotnický personál)
 • Podpora sociálního podnikání
 • Uplatňování prorodinné politiky
 • Dostavba pobytového zařízení speleoterapie v Ostrově u Macochy
 • Dokončení lázeňské zóny a odborného léčebného ústavu v Pasohlávkách

 

KVALITA ŽIVOTA, KULTURA

 • Podpora výstavby Janáčkova kulturního centra
 • Podpora regionálních zvyků, tradic a aktivních kulturních akcí společenských organizací v obcích a městech
 • Připravenost kraje na rizikové situace
 • Maximální akceschopnost Integrovaného záchranného systému s přímou podporou jednotek sborů dobrovolných hasičů
 • Nepřipustíme přijímání nelegálních migrantů na území Jihomoravského kraje

 

ROZVOJ KRAJE:

 • Aktualizace protikorupčních opatření kraje a jejich maximální využití v praxi
 • Transparentnost práce krajského úřadu a digitalizace samosprávných orgánů kraje
 • Efektivní komunikace kraje s obecními samosprávami
 • Přeshraniční spolupráce – rozvoj kontaktů se zahraničními regiony na bázi společenských, ekonomických a podnikatelských aktivit
 • Zvýšení hospodářského potenciálu kraje s využitím zahraničních firem
 • Podpora mikroregionů
 • Odmítáme vydávání krajského majetku církvím
 • Zastavme přepisování dějin

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OCHRANA PŘÍRODY:

 • Boj se suchem, podpora zadržování vody v krajině (přírodní a technická opatření ke zmírnění sucha)
 • Podpora celostátního projektu „Prostředí pro život“ (výsadba větrolamů, efektivní lesního hospodářství, pozemkové úpravy)
 • Využití dotací z EU k přípravě a realizaci projektů v oblasti zlepšování životního prostředí
 • Zkvalitnění odpadového hospodářství (separovaný sběr, skládky, spalovna)
 • Pomoc menším obcím a svazkům při budování a rekonstrukcích čističek odpadních vod, kanalizací a výstavbě vodovodů
 • Vybudování recyklačního centra
 • Podpora bezobalového hospodářství na principu „nejlepší odpad je ten, který nevznikne“ (snižování objemu plastů)
 • Podpora zemědělství, ovocnářství a vinařství