Náš program

VOLEBNÍ PROGRAM KSČM DO ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2016 – 2020

Vážení občané,

Komunistická strana Čech a Moravy Vám nabízí program, který bude prosazovat v rámci své činnosti v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v letech 2016 až 2020. Kraj je institucí, která je pro nás stejně důležitá jako domovská obec či město a může pro své občany mnoho dobrého udělat, ať už se jedná o oblast sociální, dopravní, vzdělávací, zdravotní, sportovní či kulturní. V neposlední řadě má kraj významný vliv i na zaměstnanost. Kraj podporuje rozvoj také formou dotačních programů určených městům, obcím, mikroregionům, občanským sdružením, soukromým subjektům i jednotlivcům v rámci předložených projektů. Proto je v zájmu každého z nás přijít k volbám a vybrat ty, které dobře znáte, o kterých víte, že jsou schopni a ochotni prosazovat taková řešení, jež budou vyhovovat nikoli úzké skupině lidí, ale nám všem.

Za stávajícími zastupiteli za KSČM jsou vidět výsledky konkrétní poctivé práce, důsledného plnění volebního programu, znalost potřeb rozvoje kraje podepřená komunikací s občany. Níže uvedený volební program KSČM na dosažené výsledky navazuje a představuje komplexní řešení, které umožní další rozvoj kraje a zlepšení života všech občanů. Je zcela otevřený Vašim podnětům, nejen v rámci volební kampaně, ale kdykoliv se na nás obrátíte. Jsme připraveni spolupracovat se všemi, kteří mají zájem na rozvoji kraje. K prosazování volebního programu jsme na kandidátku vybrali ty nejlepší, kteří svou prací v krajské i obecné samosprávě prokázali odbornost a fundovanost a vaši podporu si plně zaslouží.

HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A ZAMĚSTNANOST:

 • Stabilní rozvoj obcí a měst (Zásady územního rozvoje kraje, Program rozvoje kraje)
 • Projekty v oblasti vědy a výzkumu jako prostředek k oživení ekonomiky
 • Podpora různých podnikatelských aktivit vedoucích ke snížení nezaměstnanosti
 • Využití krajské tripartity jako moderního dialogu na trhu práce
 • Další realizace „Programu rozvoje venkova“ jako nástroje rozvoje všech oblastí kraje, vč. zemědělství, chovatelství, vinařství, včelařství atd.
 • Cestovní ruch jako impuls rozvoje a prosperity služeb a zvýšení zaměstnanosti
 • Soubor opatření na podporu oblastí s vysokou nezaměstnaností (dostupnost práce) pro Znojemsko, Hodonínsko, Blanensko, Břeclavsko
 • Účinné čerpání dotací z fondů EU i národních dotačních titulů
 • Hospodárné a transparentní nakládání s majetkem kraje
 • Efektivní a hospodárné centrální zásobování kraje a krajských organizací
 • Další zvyšování podílu občanů na řešení potřeb kraje, včetně tvorby rozpočtu. Nedovolíme, aby kraj ovlivňovaly zájmové skupiny na úkor ostatních

DOPRAVA A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

 • Dokončení pro kraj strategicky důležité dopravní infrastruktury (R52, R43)
 • Obchvaty Znojma, Břeclavi, Bučovic, II/374 Blansko – Boskovice, R53 – obchvat Lechovic
 • Řešení dopravní situace na jihu Brna (kapacitní navýšení dálnice)
 • Zlepšení koordinace dopravních staveb a oprav
 • Kvalitní síť silnic II. a III. tříd
 • Rozšíření mezinárodní přepravy osob i nákladů (kargo) na brněnském letišti
 • Rozvoj vodních cest
 • Zlepšování integrovaného dopravního systému kraje (poznatky veřejnosti)
 • Rozvoj cyklostezek, rozšíření cyklobusů a víkendových spojů

VZDĚLÁNÍ, KULTURA, SPORT

 • Rozvoj středního a odborného školství se zaměřením na výuku řemesel a technických oborů
 • Systém stipendií na školách za spoluúčasti podnikatelských subjektů
 • Zavedení studentské karty na slevy v oblasti kultury, vzdělávání a muzejnictví v příspěvkových organizacích kraje
 • Vytváření podmínek pro fungování sítě speciálních škol
 • Podpora zřizování odborných center pro výuku
 • Příspěvky na obědy pro žáky ze sociálně slabých rodin
 • Stavba Janáčkova kulturního centra a centrálního víceúčelového sportovního stadionu
 • Podpora regionálních zvyků, tradic a aktivních kulturních akcí společenských organizací v obcích a městech
 • Podpora volnočasových aktivit a projektů určených pro děti a mládež v oblasti vzdělávání, kultury a sportu, včetně projektů na potírání negativních jevů ve společnosti
 • Podpora projektů národnostních menšin

ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ OBLAST A BYDLENÍ

 • Jasné a trvalé NE privatizaci zdravotnických zařízení v majetku kraje
 • Rozšiřování dostupnosti a kvality sociálních služeb
 • Rozšiřování kapacity zařízení a služeb pro seniory a hendikepované občany
 • Funkční lékařská služba první pomoci a stomatologická pomoci pro dospělé i děti
 • Zkvalitnění sítě záchranné služby na celém území kraje
 • Podpora sociálního bydlení (startovací byty pro mladé, prostupné bydlení,…)
 • Podpora sociálního podnikání
 • Uplatňování prorodinné politiky
 • Podpora prevence vzniku závislosti na drogách, alkoholu či hazardu
 • Dokončení rozvoje lázeňských zón v Pasohlávkách, Lednici a Hodoníně
 • Zlepšení ubytovací kapacity pro děti v léčebně speleoterapie v Ostrově u Macochy
 • Zlepšení dostupnosti informací pro občany o možnostech řešení v životní nouzi (sociální služby)

KVALITA ŽIVOTA A ROZVOJ KRAJE

 • NE nelegální migraci
 • Připravenost kraje na rizikové situace
 • Maximální akceschopnost Integrovaného záchranného systému s přímou podporou jednotek sborů dobrovolných hasičů
 • Aktualizace protikorupčních opatření kraje a jejich maximální využití v praxi
 • Posilování právního vědomí občanů kraje a opatření vedoucí ke zvyšování bezpečnosti a ke snižování kriminality
 • Transparentnost práce krajského úřadu i samosprávných orgánů kraje
 • Efektivní komunikace kraje s obecními samosprávami
 • Zjednodušení komunikace občanů s krajem
 • Přeshraniční spolupráce – rozvoj kontaktů se zahraničními regiony na bázi společenských, ekonomických a podnikatelských aktivit
 • Zvýšení hospodářského potenciálu kraje s využitím zahraničních firem
 • Jasné a trvalé NE vydávání krajského majetku církvím prostřednictvím převodu na stát

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANA PŘÍRODY

 • Využití dotací z EU k přípravě a realizaci projektů v oblasti zlepšování životního prostředí (např. výměna zastaralého zdroje tepla za nový)
 • Zkvalitnění odpadového hospodářství (separovaný sběr, skládky, spalovna)
 • Pomoc menším obcím a svazkům při budování a rekonstrukcích čističek odpadních vod, kanalizací a výstavbě vodovodů
 • Vypracování a postupná realizace projektu „Zadržení vody v krajině“ (přírodní a technická opatření ke zmírnění sucha)
 • Podpora závlahových systémů v kraji
 • Pokračování realizace protipovodňových opatření

Heslo pro volby do ZJMK:

KSČM za kraj hospodárný, otevřený a přívětivý

TEZE:

ŘÍKÁME JASNÉ NE:

 • Nelegální migraci
 • Korupci, klientelismu a nehospodárnému nakládání s majetkem kraje
 • Privatizaci krajského zdravotnictví
 • Nekvalitním silnicím s nedostatečnou koordinací oprav
 • Vydávání krajského majetku církvím prostřednictvím státu
 • Omezování výdajů na zajištění bezpečnosti kraje

PROSAZUJEME:

 • Rovnoměrný rozvoj kraje ve všech oblastech a odvětvích
 • Podporu aktivit vedoucím ke snížení nezaměstnanosti
 • Výstavbu a rozšiřování kapacit domovů pro seniory a hendikepované
 • Slevovou kartu pro studenty v oblasti kultury, vzdělávání a muzejnictví v příspěvkových organizacích kraje
 • Zachování rozmanitosti oborů s důrazem na výuku řemesel a technické obory
 • Stavbu obchvatů měst postižených dopravou/dopravních cest
 • Projekty pomáhající zadržování vody v krajině
 • Přeshraniční spolupráci Jihomoravského kraje na bázi společenských, ekonomických a podnikatelských aktivit
 • Kulturu a sport dostupný pro všechny