Volební program 2020

6. 8. 2020

Volební program KSČM

do Zastupitelstva Jihomoravského kraje na období 2020-2024

 

HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ:

 • Stabilní rozvoj obcí a měst (Aktualizace ZÚR, Program rozvoje kraje)
 • Projekty v oblasti vědy a výzkumu jako prostředek podpory ekonomiky
 • Podpora lokální ekonomiky, drobných živnostníků a řemeslníků
 • Podpora aktivit vedoucích ke stabilitě zaměstnanosti
 • Využití krajské tripartity jako moderního a účinného dialogu na trhu práce
 • Důsledná realizace „Programu rozvoje venkova“ jako nástroje všech oblastí kraje (udržení sítě venkovských obchodů, sítě poštovních poboček a podpora rozšíření sítě bankomatů)
 • Podpora cestovního ruchu jako prostředku k rozvoji služeb
 • Účinné čerpání dotací z fondů EU i národních dotačních titulů
 • Hospodárné a transparentní nakládání s majetkem kraje; dbát na efektivnost vynaložených finančních prostředků
 • Využití ekonomiky 4.0 k rozvoji kraje a zkvalitnění života občanů
 • Širší zapojení občanů do řešení potřeb a problémů kraje, včetně tvorby rozpočtu (Váš kraj, Váš rozpočet)

 

DOPRAVA:

 • Vybudování strategicky důležité dopravní infrastruktury (kupř. obchvaty měst a obcí, D43, D52)
 • Zlepšení koordinace dopravních staveb a oprav silnic (bez uzavírek a oprav objízdných tras)
 • Kvalitní silnice II. a III. třídy (vč. realizace opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti)
 • Podpora brněnského letiště (rozšíření nabídky mezistátní přepravy osob i nákladů)
 • Moderní železniční doprava a rozvoj vodních cest
 • IDS JMK reagující na potřeby občanů a kraje
 • Podpora bezmotorové dopravy, výstavba cyklostezek a rozvoj cyklotras
 • Posílení víkendových spojů, rozšíření cyklobusů a bezemisní dopravy
 • Příprava infrastruktury kraje na nové formy dopravy (vodíkové, CNG a elektromobily)

                                                                                                                                                             

VZDĚLÁNÍ, SPORT:

 • Rozvoj středního a odborného školství se zaměřením na výuku řemesel a technických oborů
 • Systém stipendií na školách za spoluúčasti podnikatelských subjektů
 • Ustavení krajské komise pro zintenzivnění spolupráce učilišť a SŠ se zaměstnavateli
 • Zajištění bezplatného přístupu žáků, studentů a seniorů do muzeí a galerií zřizovaných JMK
 • Vytváření podmínek pro fungování sítě speciálních škol
 • Příspěvky na obědy pro žáky ze sociálně slabých rodin
 • Podpora volnočasových aktivit určených pro děti a mládež v oblasti vzdělávání, ochrany přírody a kultury života, včetně projektů na potírání negativních jevů ve společnosti
 • Podpora sportu zejména dětí a mládeže
 • Udržení významných sportovních událostí na území JMK
 • Podpora výstavby centrálního víceúčelového sportovního stadionu v Brně i menších sportovních zařízení v obcích  

 

ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ OBLAST A BYDLENÍ:

 • Zajistit a udržet funkční soustavu zdravotnických zařízení JMK, které budou poskytovat dostupnou, kvalitní zdravotní péči
 • Řešit poskytování zdravotní péče i navazující sociální služby (stárnutí populace)
 • Funkční lékařská služba první pomoci a stomatologická pomoc pro dospělé i děti
 • Zkvalitňování sítě záchranné služby na celém území kraje
 • Institut zdravotnického ombudsmana
 • Dostupné a kvalitní sociální služby; podpora denních stacionářů a odlehčovacích služeb
 • Rozšiřování kapacity zařízení a služeb pro seniory a hendikepované občany
 • Podpora dostupného bydlení (chráněné bydlení, prostupné bydlení, byty pro zdravotnický personál)
 • Podpora sociálního podnikání
 • Uplatňování prorodinné politiky
 • Dostavba pobytového zařízení speleoterapie v Ostrově u Macochy
 • Dokončení lázeňské zóny a odborného léčebného ústavu v Pasohlávkách

 

KVALITA ŽIVOTA, KULTURA

 • Podpora výstavby Janáčkova kulturního centra
 • Podpora regionálních zvyků, tradic a aktivních kulturních akcí společenských organizací v obcích a městech
 • Připravenost kraje na rizikové situace
 • Maximální akceschopnost Integrovaného záchranného systému s přímou podporou jednotek sborů dobrovolných hasičů
 • Nepřipustíme přijímání nelegálních migrantů na území Jihomoravského kraje

 

ROZVOJ KRAJE:

 • Aktualizace protikorupčních opatření kraje a jejich maximální využití v praxi
 • Transparentnost práce krajského úřadu a digitalizace samosprávných orgánů kraje
 • Efektivní komunikace kraje s obecními samosprávami
 • Přeshraniční spolupráce – rozvoj kontaktů se zahraničními regiony na bázi společenských, ekonomických a podnikatelských aktivit
 • Zvýšení hospodářského potenciálu kraje s využitím zahraničních firem
 • Podpora mikroregionů
 • Odmítáme vydávání krajského majetku církvím
 • Zastavme přepisování dějin

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OCHRANA PŘÍRODY:

 • Boj se suchem, podpora zadržování vody v krajině (přírodní a technická opatření ke zmírnění sucha)
 • Podpora celostátního projektu „Prostředí pro život“ (výsadba větrolamů, efektivní lesního hospodářství, pozemkové úpravy)
 • Využití dotací z EU k přípravě a realizaci projektů v oblasti zlepšování životního prostředí
 • Zkvalitnění odpadového hospodářství (separovaný sběr, skládky, spalovna)
 • Pomoc menším obcím a svazkům při budování a rekonstrukcích čističek odpadních vod, kanalizací a výstavbě vodovodů
 • Vybudování recyklačního centra
 • Podpora bezobalového hospodářství na principu „nejlepší odpad je ten, který nevznikne“ (snižování objemu plastů)
 • Podpora zemědělství, ovocnářství a vinařství