Náš program

VOLEBNÍ PROGRAM KSČM DO ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2016 – 2020

Vážení občané,

Komunistická strana Čech a Moravy Vám nabízí program, který bude prosazovat v rámci své činnosti v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v letech 2016 až 2020. Kraj je institucí, která je pro nás stejně důležitá jako domovská obec či město a může pro své občany mnoho dobrého udělat, ať už se jedná o oblast sociální, dopravní, vzdělávací, zdravotní, sportovní či kulturní. V neposlední řadě má kraj významný vliv i na zaměstnanost. Kraj podporuje rozvoj také formou dotačních programů určených městům, obcím, mikroregionům, občanským sdružením, soukromým subjektům i jednotlivcům v rámci předložených projektů. Proto je v zájmu každého z nás přijít k volbám a vybrat ty, které dobře znáte, o kterých víte, že jsou schopni a ochotni prosazovat taková řešení, jež budou vyhovovat nikoli úzké skupině lidí, ale nám všem.

Za stávajícími zastupiteli za KSČM jsou vidět výsledky konkrétní poctivé práce, důsledného plnění volebního programu, znalost potřeb rozvoje kraje podepřená komunikací s občany. Níže uvedený volební program KSČM na dosažené výsledky navazuje a představuje komplexní řešení, které umožní další rozvoj kraje a zlepšení života všech občanů. Je zcela otevřený Vašim podnětům, nejen v rámci volební kampaně, ale kdykoliv se na nás obrátíte. Jsme připraveni spolupracovat se všemi, kteří mají zájem na rozvoji kraje. K prosazování volebního programu jsme na kandidátku vybrali ty nejlepší, kteří svou prací v krajské i obecné samosprávě prokázali odbornost a fundovanost a vaši podporu si plně zaslouží.

HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A ZAMĚSTNANOST:

 • Stabilní rozvoj obcí a měst (Zásady územního rozvoje kraje, Program rozvoje kraje)
 • Projekty v oblasti vědy a výzkumu jako prostředek k oživení ekonomiky
 • Podpora různých podnikatelských aktivit vedoucích ke snížení nezaměstnanosti
 • Využití krajské tripartity jako moderního dialogu na trhu práce
 • Další realizace „Programu rozvoje venkova“ jako nástroje rozvoje všech oblastí kraje, vč. zemědělství, chovatelství, vinařství, včelařství atd.
 • Cestovní ruch jako impuls rozvoje a prosperity služeb a zvýšení zaměstnanosti
 • Soubor opatření na podporu oblastí s vysokou nezaměstnaností (dostupnost práce) pro Znojemsko, Hodonínsko, Blanensko, Břeclavsko
 • Účinné čerpání dotací z fondů EU i národních dotačních titulů
 • Hospodárné a transparentní nakládání s majetkem kraje
 • Efektivní a hospodárné centrální zásobování kraje a krajských organizací
 • Další zvyšování podílu občanů na řešení potřeb kraje, včetně tvorby rozpočtu. Nedovolíme, aby kraj ovlivňovaly zájmové skupiny na úkor ostatních

DOPRAVA A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

 • Dokončení pro kraj strategicky důležité dopravní infrastruktury (R52, R43)
 • Obchvaty Znojma, Břeclavi, Bučovic, II/374 Blansko – Boskovice, R53 – obchvat Lechovic
 • Řešení dopravní situace na jihu Brna (kapacitní navýšení dálnice)
 • Zlepšení koordinace dopravních staveb a oprav
 • Kvalitní síť silnic II. a III. tříd
 • Rozšíření mezinárodní přepravy osob i nákladů (kargo) na brněnském letišti
 • Rozvoj vodních cest
 • Zlepšování integrovaného dopravního systému kraje (poznatky veřejnosti)
 • Rozvoj cyklostezek, rozšíření cyklobusů a víkendových spojů

VZDĚLÁNÍ, KULTURA, SPORT

 • Rozvoj středního a odborného školství se zaměřením na výuku řemesel a technických oborů
 • Systém stipendií na školách za spoluúčasti podnikatelských subjektů
 • Zavedení studentské karty na slevy v oblasti kultury, vzdělávání a muzejnictví v příspěvkových organizacích kraje
 • Vytváření podmínek pro fungování sítě speciálních škol
 • Podpora zřizování odborných center pro výuku
 • Příspěvky na obědy pro žáky ze sociálně slabých rodin
 • Stavba Janáčkova kulturního centra a centrálního víceúčelového sportovního stadionu
 • Podpora regionálních zvyků, tradic a aktivních kulturních akcí společenských organizací v obcích a městech
 • Podpora volnočasových aktivit a projektů určených pro děti a mládež v oblasti vzdělávání, kultury a sportu, včetně projektů na potírání negativních jevů ve společnosti
 • Podpora projektů národnostních menšin

ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ OBLAST A BYDLENÍ

 • Jasné a trvalé NE privatizaci zdravotnických zařízení v majetku kraje
 • Rozšiřování dostupnosti a kvality sociálních služeb
 • Rozšiřování kapacity zařízení a služeb pro seniory a hendikepované občany
 • Funkční lékařská služba první pomoci a stomatologická pomoci pro dospělé i děti
 • Zkvalitnění sítě záchranné služby na celém území kraje
 • Podpora sociálního bydlení (startovací byty pro mladé, prostupné bydlení,…)
 • Podpora sociálního podnikání
 • Uplatňování prorodinné politiky
 • Podpora prevence vzniku závislosti na drogách, alkoholu či hazardu
 • Dokončení rozvoje lázeňských zón v Pasohlávkách, Lednici a Hodoníně
 • Zlepšení ubytovací kapacity pro děti v léčebně speleoterapie v Ostrově u Macochy
 • Zlepšení dostupnosti informací pro občany o možnostech řešení v životní nouzi (sociální služby)

KVALITA ŽIVOTA A ROZVOJ KRAJE

 • NE nelegální migraci
 • Připravenost kraje na rizikové situace
 • Maximální akceschopnost Integrovaného záchranného systému s přímou podporou jednotek sborů dobrovolných hasičů
 • Aktualizace protikorupčních opatření kraje a jejich maximální využití v praxi
 • Posilování právního vědomí občanů kraje a opatření vedoucí ke zvyšování bezpečnosti a ke snižování kriminality
 • Transparentnost práce krajského úřadu i samosprávných orgánů kraje
 • Efektivní komunikace kraje s obecními samosprávami
 • Zjednodušení komunikace občanů s krajem
 • Přeshraniční spolupráce – rozvoj kontaktů se zahraničními regiony na bázi společenských, ekonomických a podnikatelských aktivit
 • Zvýšení hospodářského potenciálu kraje s využitím zahraničních firem
 • Jasné a trvalé NE vydávání krajského majetku církvím prostřednictvím převodu na stát

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANA PŘÍRODY

 • Využití dotací z EU k přípravě a realizaci projektů v oblasti zlepšování životního prostředí (např. výměna zastaralého zdroje tepla za nový)
 • Zkvalitnění odpadového hospodářství (separovaný sběr, skládky, spalovna)
 • Pomoc menším obcím a svazkům při budování a rekonstrukcích čističek odpadních vod, kanalizací a výstavbě vodovodů
 • Vypracování a postupná realizace projektu „Zadržení vody v krajině“ (přírodní a technická opatření ke zmírnění sucha)
 • Podpora závlahových systémů v kraji
 • Pokračování realizace protipovodňových opatření

Heslo pro volby do ZJMK:

KSČM za kraj hospodárný, otevřený a přívětivý

TEZE:

ŘÍKÁME JASNÉ NE:

 • Nelegální migraci
 • Korupci, klientelismu a nehospodárnému nakládání s majetkem kraje
 • Privatizaci krajského zdravotnictví
 • Nekvalitním silnicím s nedostatečnou koordinací oprav
 • Vydávání krajského majetku církvím prostřednictvím státu
 • Omezování výdajů na zajištění bezpečnosti kraje

PROSAZUJEME:

 • Rovnoměrný rozvoj kraje ve všech oblastech a odvětvích
 • Podporu aktivit vedoucím ke snížení nezaměstnanosti
 • Výstavbu a rozšiřování kapacit domovů pro seniory a hendikepované
 • Slevovou kartu pro studenty v oblasti kultury, vzdělávání a muzejnictví v příspěvkových organizacích kraje
 • Zachování rozmanitosti oborů s důrazem na výuku řemesel a technické obory
 • Stavbu obchvatů měst postižených dopravou/dopravních cest
 • Projekty pomáhající zadržování vody v krajině
 • Přeshraniční spolupráci Jihomoravského kraje na bázi společenských, ekonomických a podnikatelských aktivit
 • Kulturu a sport dostupný pro všechny

 

Volební program do PS PČR (2017 - 2021)

28. 7. 2017

Volební program KSČM pro volby do PS PČR na období 2017 - 2021.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM

Volební program do PS PČR (2013 - 2017)

29. 3. 2016

Volební program KSČM

PROGRAM PRO BUDOUCNOST (Zkrácená verze)
Volební program KSČM pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
I. POCTIVOST SE MUSÍ VYPLÁCET
Prosazování zákona o majetkových přiznáních pro všechny občany nad určitou výši hodnoty majetku, rozšíření informací o majetkových poměrech politiků, veřejných činitelů a úředníků s významnými pravomocemi.
Prodloužení promlčecí lhůty u tzv. privatizačních zločinů a provedení inventury prodeje státního majetku. Novelu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě.
Vyvození osobní a trestní zodpovědnosti konkrétních činitelů státu i místních samospráv za nekompetentní rozhodování a závažná pochybení.
Prosazení zákona zakazujícího anonymní listinné akcie, který zároveň zprůhlední vlastnickou strukturu podniků.
Dodržování transparentnosti výběrových řízení (včetně podlimitních) a zavedení účinného systému veřejného sledování zakázek od zadání až po realizaci.
Vytváření takových podmínek pro Policii ČR, Hasičský záchranný sbor a celý Integrovaný záchranný systém, které povedou ke zvýšení jejich akceschopnosti.
II. PRÁCI MÍSTO SOCIÁLNÍCH DÁVEK
Zajištění kvalitního vzdělání a stabilních pracovních míst. Odbornou přípravou dle poptávky trhu práce zvýšit zaměstnatelnost pracovních sil.
Prosazení práva na práci a spravedlivé odměňování za ni. Zastavení stagnace reálné úrovně mezd a platů pracujících a řešení nepřiměřených rozdílů v odměňování.
Podporu prorůstových, chytrých a inovativních investic a podporu exportu jako základu obnovy síly a konkurenceschopnosti naší ekonomiky.
Návrh na vytvoření veřejné komerční banky bez poplatků, se zaručeným zhodnocením vkladů a dostupnou úrokovou mírou na poskytované úvěry.
Prosazování státem garantované potravinové bezpečnosti a soběstačnosti, obnovení přísných potravinářských norem kvality potravin.
Podporu konkurenceschopnosti malého živnostenského, obecního a družstevního podnikání.
III. BUDOUCNOST MLÁDÍ, JISTOTY STÁŘÍ
Zrušení tzv. regulačních poplatků ve zdravotnictví a stropů pro odvody na zdravotní a sociální pojištění zavedené pravicovými vládami.
Dlouhodobou stabilizaci 1. státního důchodového pilíře a umrtvení nového 2. pilíře na soukromé spoření, který vyvádí peníze ze solidárního systému a vyplatí se (pokud nezkrachuje) pouze úzké skupině obyvatel.
Zavedení institutu tzv. minimálního důchodu nad úroveň životního minima (s jeho postupným zvyšováním až na 10 000 Kč měsíčně).
Prosazení referenda o dalším osudu zákona o tzv. církevních restitucích a urychlené zrušení příspěvku státu na činnost církví.
Odmítnutí školného ve všech podobách při řádném průběhu studia.
Zajištění kvalitních veřejných a sociálních služeb dostupných všem potřebným občanům.
IV. ODPOVĚDNOST K PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM ŽIJEME
Prosazování strategie udržitelného rozvoje spojené s vizí dlouhodobého ekonomického rozvoje v souladu se sociální soudržností a ekologickými standardy.
Efektivnější protipovodňovou ochranu a zlepšení vodních poměrů v krajině. Ochranu zdrojů pitné vody a vodních zdrojů.
Nalezení společensky přijatelné a úměrné meze těžby nerostných surovin.
Podporu ekologických funkcí zemědělství, ekologické krajinotvorby a urbanistiky a na ochranu biodiverzity.
Podporu ekologicky šetrných druhů dopravy, zejména kombinované dopravy, vnitrozemské vodní dopravy a železniční dopravy.
Prosazování ekologicky šetrných a finančně únosných způsobů získávání energie a snižování energetické náročnosti výroby i spotřeby ve všech oblastech.
Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie, avšak bez dodatečného růstu cen energií pro spotřebitele.
V. VÍCE ROZHODOVACÍCH PRAVOMOCÍ LIDEM
Přijetí ústavního zákona o obecném referendu a zjednodušení vyhlašování místních a regionálních referend.
Posílení účasti občanů na tvorbě politických rozhodnutí, posílení veřejné kontroly, transparentnosti práce všech zastupitelských orgánů.
Zahájení diskuse o upřesnění či zdokonalení Ústavy ČR a klíčových zákonů s cílem upevnit demokratický právní stát a obhájit princip svobodné soutěže politických stran v rámci parlamentního systému.
Opatření směřující k postihu subjektů poskytujících nevýhodné půjčky a zamezení neoprávněných a předražených exekucí majetku.
Tvrdé postihy spekulantů s byty, pozemky a lidí zneužívajících sociální dávky všeho druhu.
VI. ANO SVĚTU, NE ZBRANÍM
Důsledné uplatňování Charty OSN a posilování klíčové role OSN, respektování a dodržování mezinárodního práva pro všechny země.
Zamezení jakýmkoli snahám o výstavbu cizích vojenských základen na území ČR a o účast na vojenských zásazích na cizím území bez mandátu RB OSN.
Překonání agresivních bezpečnostních bloků a prosazování modernější, kolektivní celoevropské organizace bezpečnosti.
Pokračování tradic helsinského mírového procesu, zejména v oblasti mírové diplomacie a lidských práv, bez recidiv studené války.
Důsledné prosazování politiky nevměšování do vnitřních záležitostí jiných zemí a odpor vůči všem formám terorismu, včetně státního.
Posílení boje proti fašismu, rasismu, nesnášenlivosti a diskriminaci.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM

Naděje pro Českou republiku (2004)

29. 3. 2016

Dalším rozpracováním Kladenského programu z roku 1992 byla Naděje pro českou republiku přijatá na VI. sjezdu KSČM v Českých Budějovicích 15.-16. května 2004.

"Základním programovým cílem politiky KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní. Je postavena na maximální občanské samosprávě, je prosperující a sociálně spravedlivá. Pečuje o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečuje lidem důstojnou životní úroveň a prosazuje bezpečnost a mír. V její ekonomice se prosazují přednosti a klíčová úloha společenského vlastnictví, které zaručí efektivní, celospolečensky provázané a usměrňované hospodaření kolektivu zaměstnanců podniků, družstev, obcí, regionů i dalších sdružení občanů. Jde o strategický cíl, který vychází z dlouholetých tradic marxistického myšlení. Jeho naplnění chceme dosáhnout demokratickou cestou. KSČM odmítala a odmítá takovou praxi, která připouští nebo ospravedlňuje omezování demokracie, diskriminaci nebo represi za názory a vytváří podmínky pro kult osobnosti."

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM

Program obnovy (1999)

16. 3. 2016

Základní programový dokument KSČM přijatý na II. sjezdu v Kladně byl aktualizován V. sjezdem KSČM ve Žďáru nad Sázavou 4. - 5. prosince 1999.

"Česká republika je v krizi. Politika, opírající se o volnou hru tržních sil a provázená ztrátou právního vědomí a morálky ztroskotala. Formální a polovičatá řešení, podřízená úzce stranickým zájmům, nevedou k pozitivním výsledkům. Potřeba systémové změny je stále naléhavější. Po desetileté všestranné devastaci ovšem nelze změnit poměry ze dne na den. Cestu k nápravě je však nutno nastoupit neprodleně. KSČM zpracovala a předkládá občanům k posouzení Program obnovy."

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM

Kladenský program (1992)

Kladenský program přijatý na II. sjezdu 13. prosince 1992 v Kladně je základním programovým dokumentem KSČM. 

"KSČM vznikla v březnu 1990. Převážná většina jejích členů zásadně odmítla mocenskou svévoli předlistopadové byrokratické elity. Porážku a zhroucení socialismu stalinsko-brežněvovského typu pochopila především jako důsledek faktického opuštění socialistických a komunistických myšlenek, neschopnosti hledat a prosazovat vlastní cesty postupu a umožnit všem občanům, aby se na tomto procesu skutečně podíleli. Podpora občanů se proto postupně vytrácela a byly znehodnocovány i nesporné úspěchy. Poučena historií posledních desetiletí chce KSČM spoluvytvářet východiska ze současných problémů. Svou zásadní pozici vyjadřuje v tomto otevřeném programu, politické platformě pro další práci ve společnosti."

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM