K projektu víceúčelového objektu se vyjádří město (komentář KSČM)

23. 8. 2021

Mezi ulicemi Opuštěná a Uhelná v jižním centru Brna plánuje soukromý investor výstavbu polyfunkčního objektu. V řízení o umístění stavby se k záměru vyjádří i vedení města Brna.

Navrhovaný projekt počítá s výstavbou šesti budov, které mají být spojeny společnou podnoží s podzemními garážemi. Ve čtyřech domech se počítá s byty, jeden dům bude administrativní a poslední bude sloužit k ubytování. Dohromady zde má vzniknout 186 bytů a 143 ubytovacích jednotek. Podzemní garáže obsáhnou 271 parkovacích stání, dalších 10 bude na povrchu.
Řešené území bude dopravně napojeno ze západní strany novou městskou třídou a z jižní strany na komunikaci Severní. Ta je řešena v rámci záměru „Tři bloky Opuštěná – Trnitá“. Dešťová voda má být sváděna do retenční nádrže, rozdělené na části akumulační a retenční. Voda z první části bude využívána pro zavlažování. Z druhé části bude odváděna do kanalizace.
„Městská část po projektu požaduje, aby byly ploché střechy zelené. Dalším požadavkem bylo vysázení nových uličních alejí. Obojí je v záměru obsaženo. Z hlediska Územního plánu města Brna záměr respektuje funkční regulativy jednotlivých ploch, a je tedy v souladu s koncepcí územního rozvoje města. Jsem velmi rád, že se v dlouho opuštěné a nevzhledné tzv. jižní čtvrti začínají projektovat a stavět kvalitní budovy,“ uvedl radní pro územní plánování a rozvoj Filip Chvátal.

Město požaduje po investorovi, aby s ním před vydáním územního rozhodnutí uzavřel smlouvu o spolupráci vyplývající z dokumentu „Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna“, která vyřeší záruky za vybudování, budoucí vlastnictví a správu soustavy veřejných prostranství, veřejného osvětlení, vodovodního řadu, kanalizace a objektů veřejné zeleně. „Mezi našimi požadavky je také uvedeno, že by měl projektant brát v potaz současné i budoucí zdroje hluku a přizpůsobit tomu stavbu. Díky tomu nevzniknou nároky na stavbu protihlukových opatření. Dále požadujeme doložení toho, že výše popisovaný projekt nebude negativně ovlivňovat případnou výstavbu Severojižního kolejového diametru a v případě jeho stavby bude zajištěno dopravní napojení podzemních garáží. V souladu s regulativy územní studie Jižní čtvrť bude potřeba dodržet závaznou výšku hlavní římsy podél bulváru, tj. 25 m od úrovně přilehlého chodníku v přípustném rozmezí plus minus 0,5 m,“ přiblížil Chvátal.

V případě uzavření uvedené smlouvy, uhrazení investičního příspěvku a splnění požadavků uvedených ve vyjádření, nemá město Brno k územnímu řízení o umístění projektu „Polyfunkční stavba Trnitá II, Bulvár“ další připomínky. Připomínky naopak má předseda brněnské městské organizace KSČM Martin Říha: "A zase to parkování! Když vidím, kolik vzniká nových bytů a kolik je u nich nových parkovacích míst pro vozidla, trvá zde značný nepoměr. A vedení Brna k tomu mlčí. Zaděláváme si tím na další problém? Jinak celkově je to dobrý záměr," ocenil Říha.

Autor: 
(vž)