Z jednání Krajské konference KSČM

4. 3. 2020

Komunisté z celé Jižní Moravy se na svém jednání sešli v sobotu 29. února. Nadcházející XI. sjezd strany vyzvali ke sjednocení názorů uvnitř strany i k ujasnění a zpřesnění práce s veřejností. Konference se zúčastnilo 42 delegátů a řada hostů, mezi nimi 1. místopředseda ÚV s. Petr Šimůnek, poslankyně EP a místopředsedkyně ÚV s. Kateřina Konečná, místopředseda ÚV předseda   Poslaneckého klubu s. Pavel Kováčik, místopředseda ÚV s. Stanislav Grospič a další významné osobnosti.

Předseda Jihomoravského KV KSČM Pavel Březa ve své úvodní zprávě mimo jiné uvedl, že práce komunistů pro občany se musí soustředit na obranu práv obyčejných, nemajetných či starých a nemocných lidí, kteří nemají sílu v současné kapitalistické společnosti vyřešit svoje problémy. "Osobní předpojatosti musejí jít stranou a ambice je nutné podřídit jedinému: Přesvědčit své členy o pevném programovém ukotvení v komunistickém hnutí a veřejnost o myšlenkové připravenosti i schopnosti řídit tuto společnost ku prospěchu celku a zajištění důstojného života všech,"podtrhl Březa a zdůraznil: "Vyzývám komunisty, aby dávali své zkušenosti, poznatky i své síly do společné stranické práce a do politického boje nezištně a v zájmu strany. Jen tak přesvědčíme společnost o své věrohodnosti a užitečnosti, a tím i volitelnosti pro správu věcí veřejných."

V následující diskusi vystoupilo celkem 11. delegátů a 5 hostů. Ze sedmi brněnských delegátů se jich do diskuse zapojilo 5, pokud nepočítáme předsedu KV s. Březu. Soudružka Kateřina Konečná zdůraznila, že strana potřebuje změnu, jasný program a jasnou tvář. "Bez vnitřní sebereflexe to nepůjde! Máme na to, abychom stáli na stupni vítězů,"podtrhla. Předseda brněnské organizace Martin Říhadoplnil, že situace vyžaduje aktualizaci vedení strany a vyřešení její ekonomiky. Dále usměrnit a zjednodušit tah na branku ke zkvalitnění života spoluobčanů a umět jej vysvětlit veřejnosti."Pokud zmizí KSČM z politické mapy ČR, nic už nebude bránit demontáži sociálního státu," varoval.

Současný první místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek na jednání v Brně uvedl, že je nezbytné domluvit se na terminologii používané v dokumentech, sjednotit a zjednodušit význam pojmů. Také podstatně zhospodárnit využívání budov v majetku KSČM, aby jejich provoz byl rentabilní a přinášel zisk. Šimůnek ocenil výběr známých osobností kandidujících do Senátu Parlamentu ČR - ústeckého hejtmana za KSČMOldřicha Bubeníčkaza volební obvod Teplicko a předsedy poslaneckého klubu KSČMPavla Kováčikana senátora za Znojemsko. Dále se vyslovil pro podporu vlády hnutí ANO a ČSSD, současně ale odsoudil, že vláda nemá páky na to, aby zabránila takové asociální lumpárně, jako je přidat lidem peněz na platech i důchodech a okamžitě jim je vzít zdražením zboží i služeb! Za špatné označil maximální i neplacenou pracovní vytíženost mnohých pracujících v jejich osobním volnu a o víkendech. Odsoudil dvojí kvalitu potravin i pohonných hmot pro Čechy a lepší jakosti pro spotřebitele na západ od nás. Zabýval se též antikomunismem v podobě německých a českých odpůrců zákonných dekretů prezidenta republiky E. Beneše i kampaněmi v Praze proti soše Koněva a za Vlasovce. Odsoudil obchodní embarga proti Rusku a Číně. Poukázal na vizi co by se stalo, kdyby RF a ČLR vyhlásily obchodní embargo vůči nám - v ČR by potřebě nestačily suroviny k výrobě nafty, benzínu i chemických výrobků a nebylo by dostatek zemního plynu, mnohé obchody u nás by neměly co prodávat!

Kandidát na senátora Pavel Kováčik v této souvislosti připomněl nutnost vrátit našemu státu zpět co největší soběstačnost ve výrobě potravin mírného klimatického pásma a potravinovou bezpečnost, aby nebyly potraviny šizené levnějšími náhražkami."Odkud se potraviny do ČR budou dovážet, když se např. kvůli koronaviru uzavřou hranice států nebo oblastí,"tázal se Kováčik. Potravinovou bezpečnost občanů v ČR označil za neméně důležitou, než je bezpečnost vnější, tedy vůči třeba náporu migrantů nebo jinému ohrožení ČR.

Předseda klubu zastupitelů za KSČM v jihomoravské krajské samosprávě Stanislav Navrkal informoval účastníky konference, že za 20 let novodobé existence krajů se v pěti volebních obdobích vystřídalo 27 jihomoravských zastupitelů za KSČM. Přesto, že nikdy nebyli ve vládnoucí krajské koalici, vždy se snažili zkvalitnit lidem život. Pro svoje životní zkušenosti a znalosti budí respekt u ostatních zastupitelů i na veřejnosti. Pravidelně se scházejí k výměně informací, názorů a zkušeností se členy komisí rad a výborů samospráv měst a městských částí i obcí. V nadcházejícím volebním období vidí Navrkal potřebu stabilizovat v kraji zdravotnictví a podporu sociálních záležitostí. Čtyři pětiny rozpočtu Jihomoravského kraje jde do dopravy. Brněnské hejtmanství dělá na přípravě stavby silnice R43 mezi dálnicí D1 v Brně a silnicí R35 u Moravské Třebové. Protože páteř Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje tvoří železnice, tento region koupil za dotačních sedm miliard korun 36 vlakových souprav, které jezdí v regionu na dvou tratích. Příští rok se zde začne stavět vysokorychlostní trať a počítá se i se stavbou severojižního kolejového diametru napříč Brnem. Pokud jde o školství, evropské peníze soustřeďuje na vybavení odborných středních škol pro výuku řemesel. To proto, aby byla pro učně přitažlivější. Nelze opomíjet ani kulturní a sportovní zařízení. Avšak stahují se mraky nad více než půlstoletí pořádanou českou částí Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix Brno, kde zahraniční promotér MS chce zvýšit jen tzv. zalistovací licenční poplatek za pořádání každého ročníku tohoto závodu v Brně na devět miliónů Eur, tedy přes 250 milionů Kč. Takovou sumu Brno ani kraj bez finanční pomoci vlády není schopno platit. Český stát zřejmě takový pravidelný výdaj na motocyklové závody odmítne, proto nad Grand Prix v ČR se smráká.

Zdravice přednesli na brněnském jednání Leo Luzar, místopředseda Národní rady Klubu českého pohraničí Miroslav Vlašín a další četné osobnosti.

Jednáním krajské konference vyvrcholily primární volby do Zastupitelstva Jm kraje. Delegáti zvolili lídra kandidátní listiny (Stanislav Navrkal) a stanovili pořadí kandidátů na dalších 20 místech. Z Brna budou kandidovat na 3. místě s. Martin Říha, na 8. místě s. Václav Fišer a na 15. místě s. Petr Koš. Zvolili dalších 47 kandidátů, jejich zařazením na KL pověřili krajský výbor. Při představování kandidátů KSČM do krajské samosprávy v diskusi např. Václav Fišer, který pracuje v oboru zajištění bezpečnosti státu, konstatoval, že stát není připraven na řešení rozsáhlých epidemií a krizových situací. Zdravotnictví není řízeno koncepčně. Je nezbytné vytvořit zdravotnický holding podobný tomu, jak před třiceti lety úspěšně fungovaly zrušené krajské ústavy národního zdraví.

Konference zvolila předsedou JmKV s. Pavla Březu, potvrdila 19 členů JmKV zvolených na okresních a městské konferenci v Brně. Z Brna jde o s. Pavla Březu, Aleše Růčku a Martina Říhu. Sjezdu pak doporučila zástupce kraje do komisí ÚV i řadu konkrétních jmen pro volby předsedy a místopředsedů ÚV KSČM.
Václav Žalud a Aleš Růčka.

Diskusní vystoupení – Aleš Růčka – KK KSČM v Brně 29. 2. 2020

Není možné se v diskusi vyjádřit k celé šířce problematiky, která je našemu dnešnímu jednání předloženo. Jistě se mnou budete souhlasit, že dnešní konferencí vrcholí příprava naší krajské stranické organizace na XI. sjezd strany. Nedávno jsem někde četl, že úkolem sjezdu bude konsolidovat stranu a obnovit tak její důvěru ve společnosti. Jsem přesvědčen, že pokud se tento úkol podaří naplnit, bude to  rozhodující faktor pro potřebný obrat ve volebních výsledcích strany v následujících volbách. Delegáti sjezdu byli zvoleni na okresních konferencích, jedním z úkolů krajských konferencí bude sjednotit názory delegátů, aby se sjezdové jednání dobralo zdárného konce, aby sjezd přijal závěry, které skutečně ke zmíněné konsolidaci a obnově důvěry povedou. Směřovat na jednání sjezdu k dosažení tohoto cíle považuji za nejdůležitější povinnost a odpovědnost všech delegátů.

Jistě se mnou budete souhlasit i s tím, že snad nejvýznamnějším obsahovým cílem našeho dnešního jednání je vyjádřit se a dát jasné stanovisko k otázce změny či novelizace programu naší strany. Našemu jednání, stejně jako nadcházejícímu sjezdu jsou předloženy tři návrhy. Já se teď však nechci vyjadřovat ani k jednomu z těchto návrhů. Již před čtyřmi roky jsem se z tohoto místa vyjádřil ve smyslu, že považuji za bezpodmínečně nutné, aby se na přípravě programu podílela především společensko vědní obec. Jsem toho názoru, úkolem politiků není ani tak koncipovat program, ale pokud si jej osvojí tak jej uvádět do praxe, prosazovat a naplňovat. Tím zajisté nemyslím, že vědec nemůže být politik a naopak.

K celé problematice související s již letitou diskusí o potřebě novely programu strany se však chci věnovat z jiného pohledu. Všichni víme, že tyto diskuse se vedou již delší dobu a vedly i ke svolání X. sjezdu. Ten však nedokázal rozhodnout, rozhodl proto o svolání celostátní konference, která měla věc uzavřít. Ani tato konference se však nedokázala z nastolenou otázkou vypořádat a horký brambor přehrála na připravovaný XI. sjezd. Takže nyní bude záležet na tom, na čem se delegáti sjezdu shodnou, zda se konečně s úspěchem zhostí naplnění tohoto úkolu.

Já osobně se na celý problém dívám takto: KSČM jako programová strana pochopitelně program potřebuje. Ale současně jsem přesvědčen, že jej má! Vždyť s Kladenským programem můžeme fungovat ještě řadu let. To jistě neznamená, že by neměl či nemohl být aktualizován, objektivní podmínky se ve společnosti mění stále rychleji. Ale za mnohem důležitější než aktualizaci stávajícího programu považuji potřebu stanovit a přijmout určitý akční plán strany. Všichni víme, že historie se neopakuje. Je však žádoucí se z historie, a to především vlastní, poučit. V souvislosti s programem strany mám na mysli především rok 1929 a tedy i 5. sjezd KSČ. Nejde o to, že tento sjezd očistil stranu od oportunistického vedení – dnes je skutečně jiná doba, nezažíváme tehdejší snad nejhorší hospodářskou krizi v dějinách, která byla jedním z původců či příčin nástupu fašismu. Co je však obdobné pro KSČ v r. 1929 a KSČM v současné době? Domnívám se, že za spojitý bod můžeme označit značný úbytek členů strany. Tenkrát to bylo na základě jílkovského vedení strany, dnes má úbytek členů důvod zcela prozaičtější – pokročilý věk. Žádné odhodlání zajistit přijímání nových, především mladých členů se nám celorepublikově nedaří naplňovat. Konkrétně u nás v Brně činí úbytek členů každoročně zhruba stovku. A nových členů přijímáme řádově jednotky. Loni jsme v Brně přijali 5 nových členů, z toho jsou 4 důchodci! Jsem přesvědčen, že cestou k zvrácení tohoto stavu je především jasný a srozumitelný, jak jsem to nazval akční plán.

Vrátím se k 5. sjezdu KSČM. Jako hlavní úkol tento sjezd vytyčil boj za svržení kapitalismu, zdůraznil nutnost jednotné fronty dělnické třídy a vnitřní jednoty strany. Jistě, tyto závěry se nesetkaly s pochopením všech členů strany. Na sjezdu přece došlo ke změně vedení strany a některým členům vadilo, že zvítězili tzv. „Karlínští kluci“ v čele s Klementem Gottwaldem, kteří porazili dosavadní jílkovské vedení. Pokles členů strany se zastavil na zhruba 40 tisících. K tomu snad jen drobnou poznámku: Tolik členů KSČM dnes nemá!

V roce 1929  přednesl K. G. Jako nový poslanec jménem poslaneckého klubu svou první parlamentní řeč. Dnes je z ní vytrhováno jen to, že prohlásil, že se do Moskvy jezdíme učit jak buržoustům zakroutit krkem. Pro nás je však mnohem důležitější něco jiného co tehdy pronesl: „Nás nekoupíte, nás nezlomíte, nás nerozvrátíte“ Tato slova pochopitelně dnes nikdo nepřipomíná. Ale právě tato slova jsou dnes podstatná, a veřejnost od nás, komunistů, očekává, že je budeme naplňovat! Ve své řeči tenkrát Gottwald v podstatě nastínil program KSČ. Učinil tak na parlamentní půdě, kdy v několika větách uvedl, o co KSČ pod novým vedením půjde. Rozhodně stojí za to si tuto jeho řeč znovu přečíst. Šlo o vyhlášení války kapitálu! Byla to slova, která přivedla straně přirozené spojence.

Považoval jsem za nutné tyto záležitosti uvést, abych jednoznačně a jasně zdůvodnil svůj přístup k projednávané otázce aktualizace programu strany. Jsem toho názoru, že nové vedení strany, které vzejde z jednání XI. sjezdu má na co navázat, byť v jiných objektivních podmínkách. Jsem toho názoru, že na pořadu dne, jak jsem již zmínil není ani tak novelizace programu, jako spíše přijetí jednoduchého akčního plánu. Nemám však na mysli dokument, který nám byl předložen k diskusi – Návrh krátkodobého programu. Náš akční plán by měl být koncipován trochu jinak. Naše KSČM na co navazovat. Není mi jasné, proč byl tak nějak upozadněn, ponechán v zapomenutí, významný dokument Devět priorit IX. sjezdu KSČM. Jde o dokument, který má bezesporu dlouholetou platnost, jde o skutečný programový dokument. Ale my se tváříme jako by nebyl. Právě tento dokument byl doporučil dopracovat, respektive doplnit o způsob či cesty k dosažení v něm deklarovaných prohlášení. Jde o dokument jasný, stručný a pokud ukáže konkrétní cesty a postupy k dosažení uvedených cílů jistě i přijatelný pro naše potenciální spojence. Může se tak stát i nástrojem pro posílení našich vlastních řad.

Diskusní příspěvek Martina Říhy

Jsme v důležitém období před XI. sjezdem, který se uskuteční u nás v Brně. Považuji za úspěch celého městského výboru, že se podařilo pro sjezd v Brně zajistit zázemí. Nicméně co se od sjezdu očekává? Stranická veřejnost volá po aktualizaci programu strany, změně stanov a řešení ekonomiky. Širší veřejnost očekává i personální změny. I my uvnitř naší stranické organizace máme více názorů. A dáváme si je patřičně na vědomí v rámci stranických jednání. Bylo by značně netaktické vynášet naše vnitřní spory ven. Veřejnost to citlivě vnímá a snad i to stálo za několika neúspěchy ve volbách! Věřím, že zahodíme zášť, osobní antipatie a prvotním cílem pro nás bude najít společnou řeč.

Opět opakuji: občanská veřejnost to od nás očekává! A je to znát i na sociálních sítích. Potřebujeme najít tým, který bude mít tah na bránu, bude vysvětlovat náš program lidem. Nebojme se lidem říct, že světlo na konci tunelu vidíme v socialistické společnosti! Říkejme, že nalezneme lék na naše hospodářství, obnovu průmyslu, zemědělství. Přírodní zdroje jsou nás všech a bohatnout z nich musí naše společnost – tedy občané. Občanům se musí odpovídat na zdánlivě jednoduché otázky jako je setrvání nebo odchod v institucích jako je EU a NATO. Náš postoj je přece zřejmý a čitelný. Tyto instituce neskýtají důvěru a prospěch pro naše občany. Jsou jen garantem naší „kolonizace“ pro zahraniční kapitál!

Do budoucna musí sjezd řešit i organizační strukturu a v souvislosti s tím i ekonomickou stabilitu strany! S klesající členskou základnou klesá i příjem za členské příspěvky. Po několika prohraných volbách klesl i příspěvek od státu za volby i na činnost! To vše přináší problém související s „ufinancováním“ činnosti strany. Musíme přejít na systém neuvolněných pracovníků na okresech a organizační činnost zajistit max. pracovníky, na které jsme schopni prostředky vydělat a najít.  Budou muset pomoci a výrazněji se zapojit i krajské výbory strany. Situace nebude lehká a bez vstřícností okresů a neřešení situace může dojít i k tomu nejhoršímu. Sjezd musí být pod heslem konec sváru uvnitř, na prvním místě jsou občané a jejich spokojený život.

Dnes máme projednat dokumenty sjezdu a já musím konstatovat, že městská stranická organizace již před celostranickými konferencemi doručila ÚV náměty a připomínky jak ke stanovám, programům, ale i k řešení ekonomiky a organizační struktury strany. Nevím co více sdělit. Očekával jsem práci vnitrostranických komisí k dokumentům celostranických konferencí a sjezdu a doručení těchto materiálů k projednání výročních členských schůzí. My jsme poskytli vše, co bylo poskytnuto!

Mrzí mě, že se opět opakuje situace kolem ekonomiky a věřte, že nemohu klidně spát! Z jednání výročních schůzí vzešla řada podnětů k předloženým dokumentům veskrze vycházejících z již dříve předkládaných podkladů pro celostranické konference. Za MěV KSČM v Brně trváme na zapracování klauzule, že se vstupem do naší strany zároveň tímto osoba souhlasí se zpracováním osobních údajů. Omezíme zbytečnou byrokracii, které jsme byli v současnosti svědky. Zároveň nedoporučujeme širší zásah do stanov s odůvodněním, že by mohlo být zneužito proti naší straně v souvislosti se silnou antikomunistickou kampaní ministerstvem vnitra. Uvědomme si, že naši soupeři mají toto ministerstvo stále pod kontrolou.

Je nutno konstatovat, že po sjezdu nás čeká velmi složité období a nové vedení to jistě nebude mít jednoduché. Předpokládá se, že jednání sjezdu a nové přístupy obnoví důvěru občanů v naši politiku. Musíme vyslat jasný signál, že jediná opravdová levice je KSČM. Proto ten antikomunismus, proto ta snaha o diskreditaci naší myšlenky sociálně spravedlivé společnosti!

Pokud zmizí KSČM z politické mapy v ČR, začne demontáž sociálního státu tak jak ho známe!

 

Fotogalerie